> 
 > 


intermezzo

De criteria voor het plaatsen van jongeren in het buitenland zijn de laatste maanden aangescherpt. Wij informeren u aan de hand van vraag & antwoord over hoe zorgvuldig wij onze Intermezzo-projecten georganiseerd hebben en waarom wij menen te voldoen aan deze criteria.

 

Vragen en antwoorden over de Intermezzo-projecten (buitenland) van De Hoenderloo Groep.
 
1. Waarom worden er jongeren in het buitenland geplaatst?
Een jongere komt in aanmerking voor plaatsing in een Intermezzo-project als er sprake is van acute dreiging om vast te lopen in de huidige leef- of gezinssituatie en van dreigend verder negatief afglijden. Verdere escalatie van problemen in het gezin of de leefsituatie, waar de jongere verblijft, kan hiermee voorkomen worden.
 

2. In welke landen hebben jullie plaatsen?
Zweden, Frankrijk en Duitsland.

3. Hoe ziet het zorgaanbod er in het buitenland uit?
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Nederlandse gezinshuizen, met of zonder eigen kinderen, die wonen/werken in het buitenland. De opvang is kleinschalig en er is maximaal plaats voor twee jongeren. Er is sprake van een daginvulling die gedeeltelijk uit onderwijs bestaat en uit het oefenen van sociale competenties en praktische dagelijkse vaardigheden. Het is vooral de bedoeling dat jongeren los komen uit het patroon van rondhangen op straat, niet naar school gaan en overmatig gebruik van computer, internet, drugs en/of alcohol.
 

4. Worden de gezinnen ook gescreend?
Ja, dat gebeurt. De meeste begeleiders in de projecten hebben een achtergrond in de zorg of onderwijs en/of ruime ervaring met het begeleiden van jongeren.
 

5. Hoe wordt de dossierinformatie overgedragen?
Er wordt gewerkt met het Care-4 cliëntensysteem, zij kunnen inloggen en worden geacht gewenste zaken te registreren. Dit zijn wekelijkse rapportages, eindrapportages bij vertrek, medicatie- en incidenten/calamiteitenregistratie. Het hulpverleningsplan is voor de begeleiders beschikbaar voor opname. De jongeren sturen ook zelf wekelijks een eigen weekverslag waarin vragen en/of problemen gemeld kunnen worden.
  

6. Moeten jongeren werken in het buitenland?
Nee, het gaat niet om echte werkzaamheden maar wel om een steentje bij te dragen met als doel het volgen van een dagritme en het invullen van vrije tijd. De basis vormen dan huishoudelijke zaken, tuinieren, dieren verzorgen. Er is geen sprake van werkzaamheden voor derden.
 

7. Is er contact met de jongere en zijn ouders tijdens verblijf in het buitenland?
Er is twee maal per week telefonisch contact mogelijk tussen jongere en ouders of andere belangrijke personen. Deze contacten mogen maximaal een kwartier duren. Jongeren gaan afhankelijk van leeftijd 1 x per 4 weken of 1 x per 6 weken op weekendverlof naar Nederland; mits de verantwoordelijke gezinsvoogd daar toestemming voor geeft.
 

8. Hebben ouders ingestemd met de plaatsing in het buitenland?
Nagenoeg alle plaatsingen in het buitenland zijn met instemming van of mede op verzoek van ouders, die instemmen met de door de gezinsvoogd of casemanager voorgestelde plaatsing in het buitenland.
 

9. Is er sprake van toezicht op de zorg in het buitenland?
In het buitenland is geen sprake van een organisatie, anders dan lokale overheden en diensten die toezicht houdt op wonen en veiligheid. De projecten dienen te voldoen aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving ter plaatse. In tegenstelling tot andere zorgaanbieders besteden we niet uit aan derden, we werken met gezinshuisouders die we zelf screenen en begeleiden. Zij dienen te voldoen aan de zorgeisen zoals wij die in Hoenderloo kennen. Dat geldt voor veiligheidseisen, rapportage, bejegening en attitude. In de praktijk blijkt dat de kwaliteitseisen van De Hoenderloo Groep strenger zijn dan de kwaliteitseisen zoals door de verschillende locatie/inspecties gehanteerd worden.
 

Mocht een jongere ergens ontevreden over zijn dan kan hij dat melden aan de vertrouwenspersoon. Er kan via de coördinator van de Intermezzo-projecten een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch overleg. Jongeren kunnen ook gebruik maken van skype om contact te maken met de vertrouwenspersoon.
 

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Mocht u nog meer vragen hebben over de inhoud dan kunt u de interventiebeschrijving Intermezzo op deze site lezen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator Wouter van Weenum, wvweenum@pluryn.nl

26-02-2010 10:04u
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]