Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, februari 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
DHG: aanbod blijft onverkort overeind

Er verandert momenteel veel in de wereld van de jeugdzorg. Een belangrijke ontwikkeling is de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Die heeft direct gevolgen voor landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstellingen, zoals De Hoenderloo Groep. “De veranderende omstandigheden dagen ons uit om onze organisatie aan te passen. We bevinden ons momenteel midden in dat proces. Daarbij staat voorop dat we de zorg voor de jongeren die bij DHG verblijven onverkort handhaven. Daarnaast blijft ons huidige aanbod overeind”, laat directeur Erwin Duits weten.
“De Hoenderloo Groep is en blijft een specialistische voorziening voor jongeren met complexe problematiek. Bij ons wonen jongeren uit het hele land. Hun problemen zijn complex. Ze hebben vaak een lange historie in de jeugdhulpverlening. In een stevige orthopedagogische behandelsetting, zoeken we samen met hen de weg naar zelfstandigheid en optimale integratie. Het samenkomen van wonen, onderwijs/arbeidsintegratie, vrije tijd en GGz-behandeling op één locatie maakt de kans van slagen groot. Door samenwerking met regionale partners in het hele land wordt de behandeling bij DHG steeds meer onderdeel van het totale traject van deze jongeren en hun ouders”.
In de vernieuwde organisatie werkt DHG met gespecialiseerde en gedifferentieerde leefgroepen. Klik hier voor een overzicht van het behandelaanbod, met de naam van de leefgroepen en de daarbij behorende doelgroepen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Perspectief biedende plek voor langduriger zorg

De Hoenderloo Groep levert maatwerk als het gaat om behandeltrajecten in de jeugdzorg. We geven de behandeling vorm in samenspraak met alle betrokkenen. Uitgangspunt is dat jongeren niet langer dan strikt noodzakelijk in Hoenderloo verblijven. ”Maar er zijn ook kwetsbare jongeren die voor langere tijd aangewezen zijn op een beschermde woonomgeving met een goed behandelklimaat. Voor deze jongeren, die vaak van behandelplek naar behandelplek moeten verhuizen, kan een langer verblijf op een plaats zeer gewenst zijn. Die mogelijkheid bieden we. Naast de instemming van alle direct betrokkenen is daarvoor uiteraard de goedkeuring van de financier noodzakelijk”, licht Fer Wennekes toe, accountmanager bij DHG. Er kunnen verschillende redenen zijn om een jongere op een dergelijke ‘perspectief biedende plek’ (vaak in een gezinsgroep) te plaatsen. Voornaamste is toch wel dat een jongere langer de tijd nodig heeft voor een volgende stap. DHG biedt daarvoor prima voorzieningen met wonen, onderwijs, arbeidstoeleiding, therapie & training, ambulante GGZ-zorg en vrije tijdsactiviteiten op één terrein.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Meidengroep Salix heeft geen wachtlijst meer

Behandelgroep Salix, voor meiden van 16-18 jaar, kent geen wachtlijst meer. Nieuwe meiden kunnen dus snel geplaatst worden. Bij Salix wonen meiden die gezien hun leeftijd toe zijn aan zelfstandigheid, maar gezien hun problematiek nog niet klaar zijn voor een regulier kamertrainingscentrum.
“Ze hebben nog intensieve behandeling nodig op sociaal emotioneel vlak”, licht behandelcoördinator Lotte Reijnhout toe. “Veel van deze meiden vertonen externaliserende problematiek, waarmee ze de hulp van volwassenen afhouden. Dat maakt het moeilijk voor hulpverleners om met ze aan de slag te gaan. Vaak zit er internaliserende problematiek achter. Een aantal van deze meiden is bovendien getraumatiseerd en heeft een lange historie in de hulpverlening.”
De meiden van Salix kunnen op het terrein in Hoenderloo naar school. Gezien hun leeftijd kunnen ze echter ook een mbo-opleiding volgen aan het roc in bijvoorbeeld Arnhem of Apeldoorn.
Voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij Salix: klantenbureaudhg@pluryn.nl of tel. 055 - 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Hoenderloo College continueert ISO-certificering

Sinds 2010 beschikt het Hoenderloo College over een ISO-certificering. Jaarlijks wordt de school door een extern certificerende instelling op de ISO 9001:2008 norm getoetst, volgens het Certiked-model. De externe audit die op 22 januari plaatsvond, is met goed resultaat doorlopen.
De auditoren gaven aan plezierige en ook boeiende interviews te hebben gehouden en waren onder de indruk van de betrokkenheid en professionaliteit die hieruit sprak. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens de externe audit op 22 januari is gekeken in hoeverre de organisatie haar leerlingen centraal stelt en continue verbetering nastreeft via een goed lopende PDCA-cyclus. Verder zijn het centraal positioneren van professionals en een procesmatige benadering van de bedrijfsvoering getoetst. Ook is het kwaliteitssysteem beoordeeld.
Eens in de drie jaar volgt een hercertificering, waarin het volledige kwaliteitssysteem onder de loep wordt genomen. De eerste hercertificering staat voor het Hoenderloo College eind 2013 op het programma. Het Hoenderloo College is op dit moment een van de enige scholen voor speciaal voortgezet onderwijs die over een ISO-certificaat beschikt.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Leerlingen Hoenderloo College verzorgen verwenmiddag

Leerlingen van het Hoenderloo College bezorgden een groep cliënten van GGNet Apeldoorn onlangs een gezellige middag, met een high tea en een workshop uiterlijke verzorging met een gezichtsbehandeling, nagelverzorging en handmassage. Het initiatief krijgt op 5 maart een vervolg met een nieuwe groep cliënten van GGNet.
De verwenmiddag werd verzorgd door leerlingen van de vmbo-opleiding Zorg & Welzijn. “De opleiding is breed”, vertelt docent Birgit de Jong. “Onderdelen zijn onder andere koken, uiterlijke verzorging en sociale vaardigheden. We stimuleren leerlingen altijd het geleerde in de praktijk te brengen. Meestal oefenen ze op elkaar. Ook verzorgden leerlingen al eens een kerstlunch voor docenten, een high tea voor jongeren en een workshop voor tienermoeders in Arnhem. Nu konden ze zien hoe het echt werkt in de praktijk. Het was een soort examen.”
De cliënten van GGNet die aan de activiteit deelnemen, zijn mensen met psychische klachten. Leerlingen wisten niet precies wat ze daarvan moesten verwachten. “We hebben daarom van tevoren de film ‘A Beautiful mind’ gekeken en mensen van GGNet hebben voorlichting gegeven over mensen psychische problemen, om begrip te kweken bij de jongeren. Dat heeft goed gewerkt”, aldus Birgit.
 

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Veel media-aandacht voor het verhaal van Jabko

In diverse media is aandacht besteed aan het verhaal van Jabko Prins, een jongere die bij een JeugdzorgPlus leefgroep van De Hoenderloo Groep verblijft. De ouders van Jabko zijn tevreden over de behandeling bij De Hoenderloo Groep. Hij ontwikkelt zich goed, maar de ouders trekken aan de bel omdat er geen passende vervolgzorg voor hun zoon gevonden kan worden.
Jabko wordt in maart 18 jaar en dan vervalt de gesloten machtiging. Hij moet overgeplaatst worden naar een goede vervolgplek, waar hij ondersteuning krijgt richting zelfstandigheid. Hij heeft intensieve behandeling nodig, maar een plek in de volwassenenzorg is niet voorhanden.
Directeur Erwin Duits: “De Hoenderloo Groep is van harte bereid om de instelling die Jabko gaat opvangen, te ondersteunen met kennis en expertise in de begeleiding van de jongen. Wat we in het geval van Jabko zien, maken we als specialistische voorziening helaas vaker mee: het ontbreken van adequate vervolgvoorzieningen. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt een knip gezet in de behandeling. Waar we met z’n allen hard aan hebben gewerkt, wordt dan eigenlijk teniet gedaan als blijkt dat er voor een jongere geen goede vervolgplek is”.

  • Bekijk hier de uitzending van Hart van Nederland van donderdag 21 februari
  • Bekijk hier de uitzending van EO De Vijfde Dag van woensdag 28 februari
  • Zaterdag 2 maart verschijnt een artikel in o.a. De Stentor

Δ Naar boven
 
   
Oud-jongere DHG doet aangifte

Een oud-jongere van De Hoenderloo Groep heeft eind juni 2012 aangifte gedaan bij de politie van seksueel misbruik tegen een voormalig uitzendkracht van De Hoenderloo Groep. Naar aanleiding daarvan vindt er een politieonderzoek plaats, waaruit moet blijken of en in welke mate er sprake is van strafbare feiten.
Woordvoerder Marian Draaisma van Pluryn, waarvan DHG onderdeel is: "We moeten de uitkomst van het politieonderzoek afwachten. Intern hebben we naar aanleiding van de aangifte meteen actie ondernomen. Kinderen moeten zich bij ons veilig voelen. Het interne onderzoek naar procedures en werkwijze naar aanleiding van deze zaak heeft geleid tot verdere aanscherping van beleid om een integrale, veilige behandeling te optimaliseren”.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
DHG: aanbod blijft onverkort overeind
Perspectief biedende plek voor langduriger zorg
Meidengroep Salix heeft geen wachtlijst meer
Hoenderloo College continueert ISO-certificering
Leerlingen Hoenderloo College verzorgen verwenmiddag
Veel media-aandacht voor het verhaal van Jabko
Oud-jongere DHG doet aangifte
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Health Valley Event

13 maart 2013
De Vereeniging
Nijmegen

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn