Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, september 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Profiel DHG geeft antwoord op vele vragen

De Hoenderloo Groep is een specialistisch, residentieel, orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van 10-18 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. Maar over welke jongeren hebben we het precies, wat zijn de gedragsproblemen waarmee zij kampen en hoe ziet onze behandeling eruit? Kortom, waarom vormt de open jeugdzorg van De Hoenderloo Groep een goed alternatief voor of vervolg op zwaardere vormen van behandeling in een gesloten setting? Op deze vragen biedt het zojuist verschenen ‘Profiel van De Hoenderloo Groep’ antwoord. Het wetenschappelijk onderbouwde profiel is opgesteld door de afdeling Research & Development en biedt zorgprofessionals een helder inkijkje in onze manier van werken. Klik hier om het profiel van De Hoenderloo Groep te downloaden.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Intermezzo nu ook voor LVG-jongeren

Even weg van alles en iedereen om na te denken en tot rust te komen. Dat is het idee achter Intermezzo, de afdeling van De Hoenderloo Groep die jongeren tijdelijk bij Nederlandse gezinshuizen in het buitenland plaatst. Intermezzo werkt met gezinshuizen in Zweden, Frankrijk en Spanje. “Tot nu toe plaatsten we alleen jongeren van De Hoenderloo Groep, maar onze behandeling is ook interessant voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die bij orthopedagogische behandelcentra verblijven”, aldus Wouter van Weenum, coördinator van Intermezzo. Onlangs sloot een jongere van De Beele in Voorst een verblijf in het buitenland met succes af. “Natuurlijk is het zaak om de behandeling op het niveau van deze jongeren af te stemmen, maar de gezinshuisouders zijn daarop toegerust. Dat maakt dat Intermezzo kan worden ingezet voor een bredere doelgroep.”
De behandeling richt zich overigens niet op de jongere alleen. Normaal gesproken worden ook systeemanalyse en Multidimensionale Familietherapie op gang gebracht, om aan de relatie tussen de jongeren en zijn ouders te werken. De jongeren volgen tijdens hun verblijf in het buitenland onderwijs via LoA, Leren op Afstand. Dit is een speciale afdeling van het Hoenderloo College.
Voor meer informatie en aanmelden voor Intermezzo: Klantenbureau DHG, tel. 088 – 779 50 00, klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gezinsgroep: belangrijke protectieve factor

Op het terrein van De Hoenderloo Groep bevinden zich naast de leefgroepen ook zeven gezinsgroepen. Hier bieden deskundig (echt)paren een stabiel en warm gezinsleven aan gemiddeld zes jongens en/of meiden met uiteenlopende problematieken.
Een opname bij De Hoenderloo Groep geldt in het algemeen als ‘protectieve factor’. Dit betekent dat jongeren beter in staat zijn om de ontwikkelingstaken waar ze voor staan op een goede manier te vervullen, doordat hun omgeving is aangepast en aan hen gestelde eisen zijn verlaagd. Juist een gezinsgroep op het terrein van De Hoenderloo Groep vormt een belangrijke protectieve factor in de ontwikkeling van de jongeren, om de volgende redenen:

  • Continuïteit en beschikbaarheid van twee pro-sociale volwassenen.
  • Jongeren kunnen profiteren van een gezinsklimaat en daarbij horende succeservaringen opdoen in hun relationele vaardigheden.
  • De jongere woont met minder andere jongeren samen dan op een leefgroep. 
  • De nadrukkelijke mogelijkheden om te werken aan de taak ‘vormgeven aan (veranderende) relaties binnen het gezin’.
Neem voor meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden binnen gezinsgroepen contact op met het klantenbureau van DHG, tel. 088 – 779 50 00 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Cijfers geleverde jeugdzorg 2012 bekend

Begin augustus heeft De Hoenderloo Groep alle 42 regio’s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voorzien van de cijfers over de geleverde jeugdzorg over 2012. De jeugdzorgregio’s werken aan een transitieplan, dat op 31 oktober 2013 gereed moet zijn.  Het plan dient ook in kaart te brengen hoeveel jongeren in de regio al diensten bij jeugdzorg afnemen. Om de opstellers van het transitieplan van dienst te zijn, verzamelde De Hoenderloo Groep de cijfers voor elke regio en stuurde deze pro-actief toe. Daarnaast zijn de regio’s voorzien van de nodige documentatie over De Hoenderloo Groep. Heeft u post gemist en wilt u cijfers en/of documentatie ontvangen? Neem dan contact op met het klantenbureau, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
DHG biedt jongeren veilige basis

Een recent gehouden veiligheidsbelevingsonderzoek onder jongeren van De Hoenderloo Groep wijst uit dat het merendeel van de jongeren (50-60%) zich veilig voelt bij De Hoenderloo Groep. Ongeveer 30% is deels tevreden over de veiligheid en 10% oordeelt negatief. Het zijn met name jonge jongens en meisjes in de open jeugdzorg die zich soms minder veilig voelen. Verder blijken jongeren in de gezinsgroepen zich veiliger te voelen dan de jongeren in de leefgroepen.
Het onderzoek keek ook naar de veiligheidsbeleving van leerlingen op het Hoenderloo College. De cijfers zijn vergelijkbaar: 60% voelt zich veilig, een derde is deels tevreden en 10% voelt zich niet veilig.
Het bieden van een veilige basis aan jongeren is een basisvoorwaarde. Voelen jongeren zich niet veilig, dan kan dat hun welbevinden in de weg staan. Het verhindert bovendien de realisatie van andere opvoedingsdoelen. Reden waarom de onderzoeksresultaten worden besproken in de teams van Zorg en Onderwijs en er verbeteringen worden ingezet.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jongeren in de rij voor zakgeldwerkproject

Jongeren van De Hoenderloo Groep (DHG) verdienen een zakcentje bij door onderhoudsklussen uit te voeren in het dorp. Dit ‘zakgeldwerkproject’, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de Dorpsraad Hoenderloo, is een groot succes. Jongeren wassen verkeersborden, maaien bermen en ruimen blad. Het dorp ziet er netjes uit, de jongeren verdienen wat bij en misschien wel het belangrijkste: ze zijn op een positieve manier zichtbaar in de gemeenschap.
Frits Essenstam, medewerker van de Groendienst van DHG, is de bedenker van het project. Hij is tevens lid van de Dorpsraad. Jongeren schrijven zich bij hem in voor werkzaamheden en maken afspraken, die worden vastgelegd in een werkovereenkomst. Frits: “Het werkt net als bij een bedrijf. Kom je je afspraken niet na, dan is er geen beloning. De jongeren verdienen 2 euro per uur. Dat is niet veel, maar net genoeg om ze te motiveren.”
De jongeren zijn enthousiast en vinden het leuk om bezig te zijn. Ze krijgen regelmatig complimenten of een ijsje van dorpsbewoners. “De sociale controle in het dorp is groot. Mensen zien de jongeren op een positieve manier.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk /arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten). 

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Profiel DHG geeft antwoord op vele vragen
Intermezzo nu ook voor LVG-jongeren
Gezinsgroep: belangrijke protectieve factor
Cijfers geleverde jeugdzorg 2012 bekend
DHG biedt jongeren veilige basis
Jongeren in de rij voor zakgeldwerkproject
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Hij komt er weer aan!

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn