Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, februari 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Ook Helden hebben dromen

Deze week verschijnt de nieuwe editie van het magazine Helden van De Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep is een landelijk werkende instelling voor gespecialiseerde jeugdzorg aan jongeren voor wie de reguliere zorg niet toereikend is. Het magazine Helden van De Hoenderloo Groep gaat over hen. Zo leest u bijvoorbeeld over Melissa en haar bijzondere ontmoeting met Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
Al zijn hun problemen soms nog zo groot, jongeren blijven dromen. Marc wil topkeeper worden, Danny droomt van een eigen bedrijf en Youetta wil een sterke vrouw worden. Sommigen maakten hun droom al waar, zoals Moraya, die naar Amerika reist om haar familie te ontmoeten.
Verder is er aandacht voor het belang van gezinsbehandeling en voor doelgroepenonderzoek bij De Hoenderloo Groep. Kortom genoeg te lezen in deze uitgave van Helden van De Hoenderloo Groep, die binnenkort bij u in de bus valt. Geen exemplaar ontvangen? Bekijk een voorproefje en bestellen een exemplaar www.dehoenderloogroep.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Profiel van De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is specialist in het creëren van nieuwe kansen voor jongeren. Het gaat daarbij om jongeren met zeer ernstige gedagsproblemen, maar bijvoorbeeld ook om meiden met loverboyproblematiek, eerwraakslachtoffers en Syriëgangers, die tijdelijk uit hun netwerk moeten worden gehaald.
In de nieuwe folder Profiel van De Hoenderloo Groep gaan we nader in op de complexe hulpvragen waarmee wij worden geconfronteerd en ons aanbod van specialistische behandeling. Dat alles onderbouwd met feiten en cijfers, afkomstig van wetenschappelijk onderzoek door onze afdeling Research & Development. Conclusie: de Open Jeugdzorg van De Hoenderloo Groep is een uitstekend alternatief voor of vervolg op behandeling in een gesloten setting. Daarnaast zijn we een onmisbare schakel tussen regionale jeugdzorg en de zwaardere gesloten vormen van behandeling.
U kunt het profiel downloaden van onze website. Heeft u na het bestuderen van ons profiel behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met ons Klantenbureau, tel. 055 527 53 45 of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe groep meiden naar DAK-project Spanje

In maart vertrekt een nieuw groepje meiden vanuit De Hoenderloo Groep naar Spanje, om hier in een huis van stichting DAK tot rust te komen en te werken aan hun toekomst. Deze ‘veilige haven’ is speciaal voor meiden die zijn vastgelopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, variërend van gepest zijn en het hebben van een negatief zelfbeeld tot een sociaal isolement, sociale angst, onvoldoende weerbaarheid en depressieve klachten. Ook kunnen ze te maken hebben (gehad) met fysiek, geestelijk en/of seksuele mishandeling, huiselijk geweld, loverboys, prostitutie of eer gerelateerde problematiek. Er zijn nog plaatsen vrij in de groep. Meer informatie verstrekt het Klantenbureau, tel.  055 - 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl.
Bij het kleinschalige DAK-project zijn een psychosociaal therapeut, osteopaat, huisarts en een vertrouwensarts betrokken. De drie pedagogisch medewerkers die het huis leiden, hebben ervaring in de zorg. De inspectie erkent het project. De meiden krijgen in Spanje gedurende enkele maanden een gestructureerd programma aangeboden, met onder andere onderwijs via Leren op Afstand, sport, outdooractiviteiten, groeps- en themagesprekken en sociotherapie. “Het doel is dat de meiden na terugkomst op een andere manier naar zichzelf kijken en het lef hebben om hiermee daadwerkelijk iets te gaan doen en te veranderen”, licht clusterleider Annelies Bakker toe.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Salix-Alba: trainingshuis begeleid wonen

Met Salix-Alba beschikt De Hoenderloo Groep sinds kort over een Trainingshuis Begeleid Wonen voor meiden van 16 tot 18 jaar met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. De nieuwe voorziening bevindt zich op het terrein van De Hoenderloo Groep. Er is plaats voor drie meiden, die toe zijn aan een redelijke mate van zelfstandigheid, maar daarbij nog ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen afkomstig zijn van een leef- of gezinsgroep van De Hoenderloo Groep of van buiten De Hoenderloo Groep. Voorwaarden voor deelname zijn de bereidheid tot het opstellen van een plan met eigen hulpvragen, de bereidheid tot het maken van afspraken met begeleiders en het nemen van verantwoordelijkheid voor het nakomen van deze afspraken. Doel van het project is de jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van een zo zelfstandig mogelijk bestaan en hen te begeleiden naar een passende vervolgplek.
De ondersteuning richt zich met name op praktische en emotionele vaardigheden. Daarnaast kunnen de meiden gebruik maken van de voorzieningen die op het terrein aanwezig zijn, zoals onderwijs, trainingen en therapie en vrijetijdsbesteding. In gemiddeld 12 maanden werken de meiden zo toe naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, onderwijs en vrije tijd.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Nieuwe gezinsgroep Ceder in de Ottohoeve

In de historische Ottohoeve, centraal gelegen op het terrein van De Hoenderloo Groep, is sinds kort een nieuwe gezinsgroep gevestigd: Ceder. In een gezinsgroep wonen zes tot acht jongens en meiden van verschillende leeftijden (tot 18 jaar) en met uiteenlopende problematieken. Hun overeenkomst is dat ze behoefte hebben aan rust, regelmaat, structuur en veiligheid. Daarvoor zorgen de gezinsgroepouders. Dat zijn twee professionele opvoeders met ruime ervaring in de opvoeding en behandeling van jongeren met gedragsproblemen. De meeste jongeren gaan overdag naar het Hoenderloo College, de school voor speciaal onderwijs op het eigen terrein. Ook voor behandeling en therapie kunnen jongeren op de locatie terecht. Verder is er een uitgebreid aanbod van vrijetijdsactiviteiten.
Recent verscheen een speciale flyer over de gezinsgroepen bij De Hoenderloo Groep. Voor informatie over plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het klantenbureau, klantenbureaudhg@pluryn.nl of tel. 055 - 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Jongeren DHG afkomstig uit heel Nederland

De Hoenderloo Groep is een landelijk werkende instelling voor Jeugdzorg en JeugdzorgPlus. Jongeren komen vanuit het hele land naar ons toe voor een specialistische behandeling, die in hun eigen regio vaak niet voorhanden is. Ook plaatst De Hoenderloo Groep jongens en meiden die enige afstand nodig hebben van gezin of vrienden vanwege veiligheidsredenen of ongunstige invloeden.
In een onlangs verschenen Factsheet hebben we alle feiten en cijfers op een rij gezet (peildatum 1-1-2013). Jongeren in de Open Jeugdzorg zijn afkomstig uit 40 verschillende transitieregio’s. Met name de regio’s rond de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn goed vertegenwoordigd, evenals Arnhem, Food Valley en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Verder komen er jongeren uit nagenoeg alle andere regio’s. Jongeren die verblijven in onze JeugdzorgPlus-locatie Kop van Deelen zijn met name afkomstig uit de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland en Zuid-Holland-Zuid, maar ook uit diverse andere regio’s verspreid over het land.
Wilt u meer weten over de herkomst van jongeren in Open Jeugdzorg en JeugdzorgPlus en de gerealiseerde omzet, vraag dan een exemplaar van de Factsheet aan via ons Klantenbureau, tel. 055 - 527 53 45, e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Ook Helden hebben dromen
Profiel van De Hoenderloo Groep
Nieuwe groep meiden naar DAK-project Spanje
Salix-Alba: trainingshuis begeleid wonen
Nieuwe gezinsgroep Ceder in de Ottohoeve
Jongeren DHG afkomstig uit heel Nederland
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Health Valley Event

13 maart 2014
De Vereeniging
Nijmegen

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn