Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, september 2014 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Diagnostiekgroep voor meisjes van start

Met ingang van deze maand beschikt De Hoenderloo Groep over diagnostiekgroep Magnolia, speciaal voor meiden. Doel van hun verblijf in Magnolia is het verhelderen van het persoonsbeeld en het vaststellen van de begeleidings- en/of behandelbehoefte. “Dat vraagt om een andere personele inzet dan bij de behandelgroepen, vandaar de start van een speciale groep. We werken hier met een specialistisch team van pedagogisch medewerkers met verschillende opleiding en achtergronden, zoals psychomotorische therapie, psychologie en ergotherapie”, aldus clusterleider Remco Verschuur.

Verder is er een multidisciplinaire samenwerking met het behandelteam, bestaande uit een psychiater, gedragswetenschapper, gezinsbehandelaar, vaktherapeut en diagnosticus. In maximaal drie maanden moet dankzij de handelingsgerichte diagnostiek duidelijk zijn wie het betrokken meisje is. Van daaruit volgt een duidelijk advies over de begeleidingsbehoefte en doorplaatsing binnen De Hoenderloo Groep of een andere instelling. Download hier de speciale folder over diagnostiekgroep Magnolia.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Werken aan zelfstandigheid in WilmaHuis Tienermoeders

In het WilmaHuis Tienermoeders, onderdeel van het WilmaHuis in Zoetermeer, is plaats voor twee jonge moeders met hun kindje of voor een klein gezin. De Hoenderloo Groep biedt bij het WilmaHuis gespecialiseerde begeleiding. De zorg voor en een adequate ontwikkeling van de baby staan daarbij centraal.

Moeders die in het WilmaHuis Tienermoeders kunnen wonen, zijn al enigszins zelfstandig. Overdag is een vaste pedagogisch medewerker aanwezig. Daarbuiten kan de begeleiding flexibel worden ingezet, wanneer nodig. “De medewerkers van het WilmaHuis Tienermoeders zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en kunnen in geval van nood binnen 5 minuten aanwezig zijn,” aldus initiatiefneemster Wilma Wijers Bruins.

Het doel van het WilmaHuis Tienermoeders is dat de moeders uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan wonen. Het WilmaHuis Tienermoeders is een vorm van ‘jeugdzorg met verblijf’. Aanmelden kan via het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45  of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Snel naar huis dankzij duidelijke structuur jongensgroepen

In de jonge jongensgroepen van De Hoenderloo Groep verblijven normaal begaafde jongens van 10 tot 15 jaar met een diversiteit aan stoornissen (waaronder ADHD/ASS en ODD) en gedragsproblemen. Kenmerkend zijn: sociaal onhandig gedrag, sociaal emotionele problemen, wantrouwend in de wereld staan, moeite met gezag en oppositioneel gedrag, voortkomend uit gevoelens van onveiligheid en onmacht ten aanzien van zichzelf en anderen. Veelal is er sprake van hechtingsproblematiek en verwaarlozing.

Vanuit een duidelijk, veilig en gestructureerd basisklimaat op de leefgroep bieden de groepsleiders overzicht en veiligheid. Daardoor verminderen gedragsproblemen en kan er ruimte gecreëerd worden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Door competentiegericht werken wordt er aangesloten bij de taken en vaardigheden die passend zijn bij deze jongeren. Dat helpt hen verder te komen in hun traject en biedt nieuw perspectief. De leefgroepen werken nauw samen met onder andere ouders, verwijzers, school, vrije tijd en therapie. Doel van de behandeling is te komen tot stabiliteit in het gedrag, bieden van perspectief en het vergroten van vaardigheden voor zowel jongeren als systeem zodat zij zich in hun eigen omgeving beter staande kunnen houden.
De groepen bevinden zich op het terrein van de viermilieusvoorziening in Hoenderloo, met de school, therapeuten en vrijetijdsactiviteiten op loopafstand.

Voor meer informatie: Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45 of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Gezinsbehandeling op maat

Soms is de problematiek binnen een gezin dermate groot, dat alleen ambulante begeleiding niet voldoende is om op eigen kracht door te gaan. De Hoenderloo Groep biedt de unieke mogelijkheid tot een intensieve gezinsbehandeling op maat, waarbij het gezin tijdelijk op het terrein komt wonen. De behandeling wordt in samenspraak met het gezin, de verwijzende instantie en de zorgfinancier op maat samengesteld.

Het behandelteam, bestaande uit een GZ-psycholoog (indien nodig een psychiater), MDFT-therapeuten en pedagogisch medewerkers, is op de terreinlocatie in Hoenderloo aanwezig. De jongere kan onderwijs volgen op het Hoenderloo College en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het behandelteam onderhoudt nauw contact met deze disciplines.
Inzet van de intensieve gezinsbehandeling is dat uithuisplaatsing van de jongere wordt voorkomen en het gezin zo snel mogelijk weer op eigen kracht kan functioneren in de eigen omgeving.
Neem voor meer informatie contact op met het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep, tel. 055 - 527 53 45  of e-mail klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Groene omgeving biedt kans op nieuwe succeservaringen

De Hoenderloo Groep bevindt zich midden op de Veluwe. Woongroepen, school en vrijetijdsvoorzieningen staan op een groen, open terrein. Bos en wilde zwijnen vormen een natuurlijke barrière. Deze unieke prikkelarme omgeving biedt niet alleen maximale veiligheid aan jongeren. Het biedt ze ook kansen om nieuwe ervaringen op te doen, zoals omgaan met dieren en werken in de natuur. Zo doen jongeren bij wie eerdere hulpverleningstrajecten zijn mislukt, bij De Hoenderloo Groep vaak wel succeservaringen op.

Bijvoorbeeld bij de eigen manege, waar inmiddels zo’n veertig jongeren paard rijden, als onderdeel van hun behandeling of in hun vrije tijd. Dankzij een samenwerking met de Stichting Hulphond wordt een aantal jongeren, onder begeleiding van professionele trainers, betrokken bij het socialiseren, trainen en de overdracht van de honden. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen in een voor hen stimulerende omgeving en kunnen ze daar zelf dus ook van leren.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Aanbod Hoenderloo College in drie nieuwe flyers

Het Hoenderloo College is de school van De Hoenderloo Groep. Jongeren die bij De Hoenderloo Groep worden behandeld en ook jongeren die in de regio wonen, volgen hier speciaal onderwijs. De school heeft locaties op het terrein in Hoenderloo en op de JeugdzorgPlus-locatie Kop van Deelen. Daarnaast verzorgt het Hoenderloo College ‘Leren op Afstand’, speciaal voor jongeren die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet naar school kunnen.

Over het Hoenderloo College zijn drie nieuwe flyers verschenen. Ze geven een duidelijk beeld van het onderwijsaanbod voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en leren. U kunt de flyers onderstaand bekijken. Voor meer informatie: T 055 - 378 88 00 of e-mail onderwijs@pluryn.nl.

Flyer Leren in Hoenderloo
Flyer Leren in Deelen
Flyer Leren op Afstand

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Zorgen om decentralisatie jeugdzorg

Erwin Duits, directeur Jeugdzorg Pluryn en De Hoenderloo Groep uit in zijn nieuwste blog op de website van Pluryn zijn zorgen over de decentralisatie van de jeugdzorg.

“De gevolgen van de decentralisering van de specialistische jeugdzorg kunnen desastreus uitpakken. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij. De meeste kinderen die bij ons komen, hebben een lijdensweg van zo’n 6 tot 7 zorginstellingen en pleeggezinnen achter de rug. Instellingen van Pluryn zijn dan last resort. Het probleem is dat straks niemand verantwoordelijkheid neemt voor deze groep. Daarnaast dreigt kostbare behandel- en begeleidingsexpertise, die in de loop van jaren ontwikkeld is door landelijk werkende specialisatie jeugdzorginstellingen, verloren te gaan. Hiermee wordt het doel - het terugdringen van zorgkosten - volledig teniet gedaan.”
Lees hier de volledige blog van Erwin Duits

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014

De Hoenderloo Groep biedt behandeling, indien nodig aangevuld met GGZ-behandeling, in een 4 milieusetting (wonen, onderwijs, werk/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten).

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2014 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2014 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Diagnostiekgroep voor meisjes van start
Werken aan zelfstandigheid in WilmaHuis Tienermoeders
Snel naar huis dankzij duidelijke structuur jongensgroepen
Gezinsbehandeling op maat
Groene omgeving biedt kans op nieuwe succeservaringen
Aanbod Hoenderloo College in drie nieuwe flyers
Zorgen om decentralisatie jeugdzorg
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2014
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Brochure DHG

Wat doen we
en waar staan
 we voor?

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn