Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, januari 2013 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
“DHG onmisbaar voor complexe casussen”

Hoewel het gemeentelijke beleid erop is gericht om jongeren met gedragsproblematiek zoveel mogelijk in de eigen regio te behandelen, valt Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) bij complexe casussen graag terug op het aanbod van De Hoenderloo Groep. Annemarie Meester van de afdeling Zorgbemiddeling van BJAA vertelt waarom. “Vaak gaat het om jongeren van 14-16 jaar die al een hele geschiedenis aan hulpverlening in de regio achter de rug hebben. Als de behandeling onvoldoende aanslaat, komt er een moment waarop het goed is om de jongere buiten de regio te plaatsen. Om hem of haar even een periode uit hun omgeving te halen, waar de verleidingen groot zijn en het risico op omgang met de verkeerde vrienden te groot is.
De groepen in de stadsregio zijn vaak onrustig, tot nu toe teveel gericht op het weer naar huis gaan. Binnenkort starten in de regio XLgroepen, deze bieden meer rust en structuur en zullen gedeeltelijk vervangend aanbod vormen voor De Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep biedt een stevige behandelstructuur. Weglopen is bovendien een stuk minder makkelijk dan vanuit een huis in de regio. Voordeel is verder dat DHG een 4-milieusvoorziening is, waar wonen, onderwijs, vrije tijd en arbeidsintegratie worden gecombineerd. Veel jongeren kunnen niet de discipline opbrengen om naar school te gaan. Dan is een school op het terrein en begeleiding van de groep naar school, zoals bij DHG, belangrijk. Opvang die DHG biedt, blijft dus belangrijk. Deze zorg kunnen we in de eigen regio niet bieden.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Ongemotiveerd en toch naar school

Elke dag vroeg uit bed om naar school te gaan. Dat valt niet altijd mee. Hoe krijgt het Hoenderloo College ongemotiveerde jongeren toch naar school?
Een groot voordeel is dat bij De Hoenderloo Groep verblijf, behandeling en onderwijs op hetzelfde terrein plaatsvinden. “Daardoor zoek je elkaar snel op en is er automatisch veel verbinding”, aldus Chris van der Meulen, locatieleider van Het Hoenderloo College. Er liggen duidelijke afspraken tussen school en de leef- en gezinsgroepen over (het belang van) op tijd komen. De pedagogisch medewerker wekt de leerling op tijd en loopt mee tot aan het klaslokaal. “Hierdoor is er altijd begeleiding, toezicht en ondersteuning. De jongere raakt niet in verleiding om letterlijk een andere weg in te slaan”, legt Chris van der Meulen verder uit. Wanneer de lessen zijn afgelopen, staan de pedagogisch medewerkers op het plein de leerlingen op te wachten.
De scholen werken met vaste groepsdocenten. De leerlingen zien elke ochtend hetzelfde gezicht. Daardoor is het eenvoudiger afspraken te maken over de eigen verantwoordelijkheid bij het op tijd komen. Mocht een leerling toch ‘blijven liggen’, dan is er direct contact met de pedagogisch medewerker en kan er meteen gesproken worden over consequenties en het vervolg. Zo zal een eerste keer niet zo zwaar bestraft worden als een derde keer in dezelfde week. Bovendien kan de leerplichtambtenaar als extra drukmiddel worden ingezet, wanneer het verzuim drastische vormen aanneemt. “Maar altijd om de intrinsieke motivatie aan te wenden”, aldus Chris van der Meulen.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Pluryn start met beeldbellen via FaceTalk

Binnen de medische wereld wint FaceTalk snel aan terrein. Pluryn is de eerste instelling in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg die gebruik gaat maken van deze e-Healthtoepassing. 2013 wordt een pilotjaar, vertelt Marian Draaisma, RVE manager marketing bij Pluryn: “We gaan FaceTalk bij Pluryn inzetten om samen met een cliënt de dag door te nemen. Kijken welke afspraken er zijn. Hoe het op het werk gaat. Kortom: structuur bieden en zorgen dat mogelijkheden worden gezien. ‘Real-life-zorg’ blijft het uitgangspunt, maar beeldzorg kan een goede aanvulling zijn voor een nog betere ondersteuning.”
“Verder gaan we FaceTalk gebruiken bij vergaderingen. Pluryn opereert door heel Gelderland en Noord-Brabant en daardoor kunnen de reistijden flink oplopen. We hopen efficiënter te gaan vergaderen.”
FaceTalk voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt aan communicatie in de zorg. Tot voor kort was beeldbellen in de zorg alleen mogelijk via kostbare en grote videoconferentiesystemen, waarvoor ook nog eens speciale apparatuur moest worden geïnstalleerd. FaceTalk is voor iedereen bereikbaar, via een gewone computer, laptop, tablet of smartphone en met een gewone internetverbinding.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Systeembegeleiding: samen werken aan een gezonde toekomst

Hoe ziet de thuissituatie eruit? Hoe is de relatie van de jongere met zijn ouders? Welke andere volwassenen zijn belangrijk in zijn leven en met welke vrienden heeft hij contact? Het wordt allemaal in kaart gebracht tijdens de systeemanalyse. Systeembegeleiders voeren deze uit voor iedere jongere in de open jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep. In de JeugdzorgPlus doen de trajectbegeleiders dat.
“Aan de hand van de uitkomsten bepaalt de behandelcoördinator welke therapie het beste past: MDFT, individuele therapie of systeembegeleiding”, vertelt Eva Mies, systeembegeleider bij De Hoenderloo Groep.
Systeembegeleiding wordt aangevraagd wanneer er onduidelijkheden zijn rondom de relatie van de jongere met thuis. Maar ook wanneer er nog wat moet gebeuren binnen de relatie, alvorens een jongere terug naar huis of richting zelfstandigheid kan. De gesprekken vinden ongeveer eens in de twee weken plaats. Er is geen vast protocol. “We kijken vooral naar de hulpvraag van de ouders. Omdat het voor de doelgroep vaak lastig is om naar Hoenderloo te reizen, zijn we veel onderweg. We spreken ook met de jongere. Soms nemen we hem of haar mee.”
Resultaten zijn moeilijk te meten, zegt Eva. “Maar we zijn al blij met kleine stappen: dat ouders en hun kind bijvoorbeeld eens samen koffie kunnen gaan drinken. Verder ervaren ouders het als positief dat er naar hen geluisterd wordt. Het idee dat we samen aan een plan werken, schept vertrouwen. Doordat we aan de jongere duidelijk maken dat hij met zijn ouders verder moet, werken we aan herstel van de gezinshiërarchie.”

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Aanbod DHG in 2013

Ook in 2013 biedt De Hoenderloo Groep open jeugdzorg en JeugdzorgPlus. Meer en meer werken we volgens trajecten. Dat kunnen kortdurende of langdurige trajecten zijn, afhankelijk van de wens en mogelijkheden van de jongeren. We bieden crisis- en time-outplekken en steken in 2013 veel energie in het vormgeven van de samenwerking met de regio.
De Hoenderloo Groep biedt specialistische 24 uurszorg aan de volgende doelgroepen:

  • Jongeren met (vermoeden van) stoornissen of trauma’s inclusief GGz. Problematiek o.a. ASS/ADHD, ODD
  • Jongeren met meervoudige problematiek waaronder (vermoeden van) licht verstandelijke beperking
  • Jongeren met een longstay-vraag in combinatie met goed onderwijs en/of arbeidsoriëntatie
  • Jongeren met een negatief of zelfs destructief/gevaarlijk netwerk (gezin of vriendengroep)
  • Jongeren die behoefte hebben aan een ander appèl (waaronder ook buitenlandplaatsing)
  • Trajecten voor jongeren die geplaatst worden in het kader van JeugdzorgPlus

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep werkt ook in 2013 voor elke provincie en stadsregio. We bieden open jeugdzorg voor jongeren uit het hele land.
Nieuwe aanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. In veel gevallen wordt voorafgaand aan de aanmelding, afstemming gezocht met de jeugdzorgaanbieders in de betreffende provincie of regio. Bijvoorbeeld via een casusoverleg, waarin overleg plaatsvindt over nieuwe aanmeldingen, jongeren op de wachtlijst én jongeren die in behandeling zijn bij De Hoenderloo Groep en op afzienbare termijn kunnen doorstromen in de regio van herkomst. 
Voor alle jongeren die op 1 januari in zorg zijn, is de bekostiging van het behandeltraject bij De Hoenderloo Groep in 2013 gegarandeerd.

Jeugdzorg Plus
Daarnaast biedt De Hoenderloo Groep JeugdzorgPlus voor jongeren uit Rotterdam, Haaglanden en Zuid-Holland. Incidenteel worden ook jongeren uit andere regio`s geplaatst in een JeugdzorgPlus-traject van De Hoenderloo Groep. De afspraak met het ministerie van VWS is dat wij in 2013 aan honderd jongeren een traject JeugdzorgPlus aanbieden. Dat traject start altijd met een gesloten opname. Maar de beperkende maatregelen worden per jongere, zo snel als mogelijk en verantwoord, opgeschort of beëindigd. In samenspraak met Bureau Jeugdzorg en de collega-instellingen wordt gewerkt naar het toekomstperspectief thuis of een traject naar zelfstandigheid. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar een (netwerk)pleeggezin of een vervolgtraject in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantenbureau, T 055 - 527 53 45 of via klantenbureaudhg@pluryn.nl.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
“DHG onmisbaar voor complexe casussen”
Ongemotiveerd en toch naar school
Pluryn start met beeldbellen via FaceTalk
Systeembegeleiding: samen werken aan een gezonde toekomst
Aanbod DHG in 2013
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio 2013
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website

voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep

 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn