Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
De Hoenderloo Groep
Nieuwsbrief De Hoenderloo Groep, juni 2012 De Hoenderloo Groep
De Hoenderloo Groep
 
   
Afbeelding
Fasehuis Loolaan: laatste stap naar zelfstandigheid

In Apeldoorn staat fasehuis Loolaan van De Hoenderloo Groep. Jongens van 15-18 jaar met ODD/CD-problematiek die eerder in een leefgroep woonden, bereiden zich hier voor op hun zelfstandigheid. Dankzij de korte wachtlijst kunnen jongeren - ook van buiten DHG - snel geplaatst worden. Het huis heeft zeven plekken in het leefgroepgedeelte. Na een zelfstandigheidstraining kunnen de jongens via een van de drie re-entrykamers de laatste stap maken.
De jongeren die in het fasehuis wonen, hebben gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en staan vaak wantrouwend in de wereld. “Ze hebben altijd in de beschermde omgeving van een leefgroep gewoond. Pas in het huis aan de Loolaan komen ze er achter wat het betekent om zelfstandig te wonen. Wat daar allemaal bij komt kijken. De jongens daarvan bewust maken, daarop ligt de focus”, vertelt clusterleider Michel Noij.
Voor informatie en aanmelding: neem contact op met het Klantenbureau van De Hoenderloo Groep via klantenbureaudhg@pluryn.nl of T 055 – 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Tienermoeder welkom in gezinshuis in Zoetermeer

In een gezinshuis in Zoetermeer heeft De Hoenderloo Groep een plek vrij voor een tienermoeder met kind. Zij krijgt kamertraining en leert voor haar baby te zorgen. “Het eerste levensjaar is enorm belangrijk in de ontwikkeling van een kindje. Het heeft rust en regelmaat nodig. Dat willen we met deze plek bieden. Zodat het kind een goede start krijgt in het waarschijnlijk turbulente leven dat het zal gaan leiden”, vertelt gezinsvoogd Wilma Weijers.
De woonruimte bestaat uit een woonkamer en een aparte slaapkamer. De keuken en badkamer worden gedeeld met twee andere bewoners. Voorzieningen zoals traphekjes, een box en een commode zijn aanwezig. De training duurt gemiddeld een half tot een heel jaar. De plaats is ook geschikt voor een jonge moeder met een licht verstandelijke beperking en haar kind.
Voor informatie over plaatsingsmogelijkheden: neem contact op met het klantenbureau van De Hoenderloo Groep, klantenbureaudhg@pluryn.nl of T 055 – 527 53 45.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Geen wachtlijst meer voor Salix

Fasehuis Salix op het terrein van De Hoenderloo Groep heeft geen wachtlijst meer en kan aanmeldingen dan ook snel honoreren. Bij Salix werken 10 meisjes van 16 tot 18 jaar aan hun zelfstandigheid. Dat gebeurt in fases, waarbij de begeleiding verandert van een meer leidende rol, naar een begeleidende en tot slot een coachende rol. Einddoel is een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, onderwijs en vrije tijd. De meiden van Salix kampen met ernstige gedragsproblematiek en hebben beperkte sociale vaardigheden.
Neem voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij Salix contact op met klantenbureaudhg@pluryn.nl, T 055 – 527 53 45. Kijk voor informatie ook op de website van De Hoenderloo Groep.

Δ Naar boven
 
   
Leefgroep Flint maakt doorstart als Rots

De leefgroep Flint (JeugdzorgPlus) op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep maakte per 12 juni een doorstart als leefgroep Rots, met een nieuwe doelgroep. In overleg met de Plaatsingscommissie Zuid-West, dat de aanmeldingen voor JeugdzorgPlus verzorgt, zijn de vrijgekomen plaatsen bestemd voor jongens in de leeftijd van 12 tot 15,5 jaar met CD/ODD-problematiek en een gesloten machtiging.
De problematiek van de jongeren op de Rots kenmerkt zich onder andere door fors oppositioneel en/of antisociaal gedrag. Onderliggend kunnen er psychiatrische stoornissen, zoals externaliserende en internaliserende hechtingsproblematiek, ADHD, autisme spectrum stoornis aanwezig zijn. Veelal is er sprake van zeer verwaarlozende/traumatiserende omstandigheden in de opvoeding.
Op de Rots wordt er voornamelijk consequent en begrenzend behandeld volgens de Cognitieve gedragstherapie, het Sociaal Competentiemodel en volgens de opvoedingsvaardigheden van Patterson. Het streven is dat jongeren gemiddeld zes maanden op de Rots verblijven, om vervolgens zonder beperkende maatregelen door te stromen in een volgende fase van het traject. Met als doel het toekomstperspectief te behalen, zoals is beschreven in het trajectplan.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Trajectregisseur zorgt voor een soepele overgang

Het ministerie van VWS financiert de RVE JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep sinds vorig jaar in trajecten in plaats van bedden. Om de operationele regie te kunnen voeren, is binnen De Hoenderloo Groep de afdeling Trajectregie in het leven geroepen. De afdeling telt vanaf medio 2012 acht trajectregisseurs.
Na een verblijf van ongeveer zes maanden in de gesloten omgeving van JeugdzorgPlus, vervolgt een jongere zijn behandeling doorgaans thuis of bij een open jeugdzorginstelling in de regio van herkomst (Zuid-Holland). De Hoenderloo Groep blijft de regie over het traject houden. De behandelcoördinator is hoofdverantwoordelijk voor het traject. “Wij zijn een soort tussenpersoon, op het moment dat de jongere naar de eigen regio teruggaat”, legt senior trajectregisseur Henry Berends uit. “De overgang van duidelijke kaders naar meer eigen verantwoordelijkheid, is voor veel jongeren groot. De trajectregisseur probeert te zorgen voor optimale omstandigheden, om een mogelijke terugval te voorkomen. Of om met een zo licht mogelijke interventie grotere schade, zoals bijvoorbeeld terugplaatsing in de geslotenheid, te voorkomen. Eigenlijk zijn we de ogen en oren van de behandelcoördinator, op afstand.”

Meer over de rol van de trajectregisseur in het behandeltraject leest u in de flyer ‘Trajectregie’.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
ISO-certificaat voor JeugdzorgPlus

Het onderdeel JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep kan worden voorgedragen voor hercertificering. Het managementsysteem voldoet aan de eisen uit de NEN-EN-ISO 9001: 2008 norm. Dat is het resultaat van het bezoek dat de certificerende instelling LRQA begin mei bracht aan de locatie Kop van Deelen, waar De Hoenderloo Groep jongeren met een gesloten machtiging behandelt, in het kader van JeugdzorgPlus.
LRQA (Lloyds) concludeert dat er de afgelopen periode veel is ingezet in het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er is een grote mate van planmatig werken aangetroffen, doelstellingen en monitoring zijn helder geformuleerd. Manager Hannie Kuiper en Hoofd Behandeling Gerda Velthuizen zijn uitermate tevreden met het toetsingsrapport. “Er is binnen korte tijd veel werk verzet door de ondersteunende diensten en medewerkers JeugdzorgPlus. Continu deze kwaliteit van zorg verbeteren, het lerend vermogen van de organisatie vergroten, blijft onze uitdaging. Omdat we geloven in kansen voor jongeren en daar een bijdrage aan willen leveren!”

HKZ Open Jeugdzorg
Op 13 en 14 juni 2012 kreeg de Open Jeugdzorg een regulier opvolgbezoek in het kader van de HKZ-certificering. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. De Hoenderloo Groep is sinds begin 2008 HKZ gecertificeerd. Voor het JeugdzorgPlus-aanbod heeft DHG een ISO-certificaat, omdat bij het ontstaan van JeugdzorgPlus de normen nog niet waren verwerkt in het HKZ-schema. In 2013 maakt DHG de overstap naar het herziene HKZ schema waarin ook de JeugdzorgPlus normen volledig zijn verwerkt.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Succesvolle ISO-hercertificering voor Hoenderloo College

Het Hoenderloo College heeft afgelopen vrijdag ook de tweede externe audit t.b.v. het certificaat ISO 9001-2008 met goed gevolg afgerond. Het certificaat geldt voor het volledige Hoenderloo College, waaronder de locaties Gangel, Beets en Kop van Deelen (JeugdzorgPlus), de expertisepunten regulier voortgezet onderwijs en Leren op Afstand (LOA).
De school is in 2010 voor het eerst ISO-gecertificeerd. De hercertificering stond gepland voor januari 2012 maar omdat het Hoenderloo College toen midden in een hectische periode zat in verband met de reorganisatie, is besloten het certificeringstraject  in tweeën te knippen. Afgelopen vrijdag vond het definitieve afsluitende onderzoek plaats.
Het Hoenderloo College is de eerste school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Nederland met deze certificering. “We zijn met de brancheorganisatie LECSO aan het verkennen hoe de door hen in 2011 ontwikkelde Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs gekoppeld kan worden aan de ISO-certificering, zodat dit bij een volgende ronde meegenomen kan worden naast de bestaande toetsingskaders van de Onderwijsinspectie”, laat manager Jan Coenders weten.

Δ Naar boven
 
   
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012

De verdeling van de capaciteit van De Hoenderloo Groep is in 2012 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per Bureau Jeugdzorg. De plaatsingsmogelijkheden volgen in 2012 daarmee de vraag die vanuit uw Bureau Jeugdzorg in het recente verleden is gesteld. Jongeren die geplaatst worden bij De Hoenderloo Groep hebben de garantie dat zij het zorgtraject kunnen afronden.
Bij de planning van de capaciteit per provincie gaat De Hoenderloo Groep uit van een gemiddeld behandeltraject. Een afgerond behandeltraject duurt anderhalf jaar. De duur van het traject wordt uiteindelijk bepaald door het hulpverleningsplan en het zorgaanbod dat voor de betreffende jongere wordt ingezet. Wanneer jongeren uit uw regio eerder uitstromen, kunnen er meer jongeren van de wachtlijst van uw regio geplaatst worden.

Lees verder op onze website over de verdeling van plaatsen per provincie/stadsregio.

Δ Naar boven
 
   
Afbeelding
Leveranciersdag over duurzaam ondernemen

Zakelijke relaties van Pluryn gaven massaal gehoor aan de uitnodiging om op 16 mei jl. in alle vroegte aanwezig te zijn in De Lindenberg in Nijmegen. Ze genoten er van een prima ontbijt en kregen een duidelijk beeld van de organisatie waarmee zij zaken doen. Ze hoorden wat Pluryn wil betekenen voor mensen met een handicap en jongeren met multiproblematiek.
‘Pluryn Werkt. Werkt u mee?’ luidde het thema van de ochtend. Pluryn streeft naar een duurzame relatie met haar leveranciers. Facilitair manager Jan Vinke legde de zaal aan de hand van de drie P’s (People, Planet, Profit) uit welke activiteiten Pluryn onderneemt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Leveranciers kunnen hun steentje bijdragen door te zorgen voor werk. Dat kan door het aanbieden van stages aan jongeren van DHG of door proefplaatsingen, snuffelstages of betaalde arbeid voor cliënten van Pluryn. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen kan ook door producten af te nemen van de maatschappelijk ondernemingen van Pluryn. De ochtend leverde veel positieve reacties op van bezoekers.

Δ Naar boven
 
 
In deze uitgave
Fasehuis Loolaan: laatste stap naar zelfstandigheid
Tienermoeder welkom in gezinshuis in Zoetermeer
Geen wachtlijst meer voor Salix
Leefgroep Flint maakt doorstart als Rots
Trajectregisseur zorgt voor een soepele overgang
ISO-certificaat voor JeugdzorgPlus
Succesvolle ISO-hercertificering voor Hoenderloo College
Plaatsingsmogelijkheden per provincie/stadsregio bij DHG in 2012
Leveranciersdag over duurzaam ondernemen
 
Vertel het aan...

Kent u iemand die misschien geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief?

stuur deze nieuwsbrief door
Volg DHG via Pluryn:
twitter facebook linkedin youtube
 
Meer weten...

Over ons behandelaanbod, de plaatsingsprocedure en ons wachtlijstbeleid.

meld je aan
 
Kijk op onze website
voor het laatste
nieuws van
De Hoenderloo Groep
 
Huis
 

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dehoenderloogroep.nl
of bellen met ons Klantenbureau T 055 - 527 53 45.

Wilt u geen informatie van De Hoenderloo Groep meer
ontvangen? Meld u dan hier af voor deze nieuwsbrief.
Copyright © 2012 Pluryn